top of page

ბიზნესლიდერთა ფედერაცია „ქალები მომავლისთვის“ გლობალური სტარტაპ ფონდის პარტნიორია

ბიზ­ნეს­ლი­დერ­თა ფე­დე­რა­ცია „ქა­ლე­ბი მო­მავ­ლის­თვის“ გლო­ბა­ლუ­რი სტარ­ტაპ ფონ­დის მხარ­დამ­ჭე­რი გახ­და. მა­ის­ში და­გეგ­მილ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე სტარ­ტა­პებს და­ფი­ნან­სე­ბის მი­სა­ღე­ბად სხვა სა­ერ­თა­შო­რი­სო და ად­გი­ლობ­რივ ინ­ვეს­ტო­რებ­თან ერ­თად ფე­დე­რა­ცი­ის წევ­რი კომ­პა­ნი­ე­ბი და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი პი­რე­ბიც შეხ­ვდე­ბი­ან. ფონ­დი ორ­გა­ნი­ზე­ბას უკე­თებს სტარ­ტა­პე­ბის ფი­ჩინგ დღე­ებ­სა და ად­გი­ლობ­რივ და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ინ­ვეს­ტო­რებ­თან პი­რის­პირ შეხ­ვედ­რებს.


„ქა­ლე­ბი მო­მავ­ლის­თვის“ მხარს უჭერს ინი­ცი­ა­ტი­ვებს ქალ ბიზ­ნეს ლი­დერ­თა მხრი­დან, ქალ­თა სო­ცი­ა­ლურ ჩარ­თუ­ლო­ბას და პრო­ფე­სი­ულ ზრდას. ფე­დე­რა­ცია ხელს უწყობს ინო­ვა­ცი­ურ ბიზ­ნეს ინი­ცი­ა­ტი­ვებს და თა­ვი­სი წვლი­ლი შე­აქვს ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბა­ში. ფე­დე­რა­ცი­ის სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო საბ­ჭოს თავ­მჯდო­მა­რე ნინა კო­ბა­ხი­ძე აღ­ნიშ­ნავს, რომ ფე­დე­რა­ცი­ის წევ­რე­ბის­თვის გლო­ბა­ლურ სტარ­ტაპ ფონდთან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია.


„გლო­ბა­ლუ­რი სტარ­ტაპ ფონდთან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბით და­ვი­ტე­რეს­დით, რად­გან ის პირ­ვე­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტარ­ტაპ ფონ­დია სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რო­მე­ლიც შექ­მნი­ლია სი­ლი­კონ ველი თბი­ლი­სის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე BTU-ს მიერ და მიზ­ნად ისა­ხავს ქვე­ყა­ნა­ში არ­სე­ბუ­ლი ინო­ვა­ცი­უ­რი სტარ­ტა­პე­ბის მხარ­და­ჭე­რას გლო­ბა­ლურ ბაზ­რებ­ზე მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ცეს­ში. ჩვენ, რო­გორც ბიზ­ნეს­ლი­დერ­თა ფე­დე­რა­ცი­ას, რო­მე­ლიც აერ­თი­ა­ნებს სხვა­დას­ხვა დარ­გში მოღ­ვა­წე 55 მდე კომ­პა­ნი­ას და 70 მდე ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ პირს, რო­მელ­თაც ერ­თის მხრივ აქვთ სა­კუ­თა­რი ბიზ­ნე­სი და მე­ო­რეს მხრივ მუდ­მი­ვად სი­ახ­ლე­ე­ბის და ახა­ლი სა­ინ­ვეს­ტი­ციო სფე­რო­ე­ბის ძი­ე­ბა­ში არი­ან, გლო­ბა­ლუ­რი სტარ­ტაპ ფონდთან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბით, გვაქვს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ვი­ღოთ ქვეყ­ნის მო­წი­ნა­ვე სტარ­ტა­პებ­თან გა­მარ­თულ შეხ­ვედ­რებ­ში, მათი შემ­დგო­მი და­ფი­ნან­სე­ბი­სა და პარტნი­ო­რო­ბის პო­ტენ­ცი­ა­ლის გან­სა­ხილ­ვე­ლად. შე­სა­ბა­მი­სად ფე­დე­რა­ცი­ი­სა და მისი წევ­რე­ბის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სოა ფონდთან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა, პო­ტენ­ცი­უ­რი ინ­ვეს­ტო­რის რან­გში, რომ გა­ვიც­ნოთ ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში მოღ­ვა­წე სტარ­ტა­პე­ბი და წვლი­ლი შე­ვი­ტა­ნოთ ახა­ლი სტარ­ტა­პე­ბის მხარ­და­ჭე­რა­ში და ინო­ვა­ცი­უ­რი პრო­ცე­სე­ბის სტი­მუ­ლი­რე­ბა­ში რაც უზ­რუნ­ველ­ყოფს ბიზ­ნე­სის სა­მო­მავ­ლო გან­ვი­თა­რე­ბას, რაც მთლი­ა­ნო­ბა­ში აი­სა­ხე­ბა ქვეყ­ნის სა­მე­წარ­მეო გა­რე­მოს გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე,“ - აცხა­დებს ნინა კო­ბა­ხი­ძე.


რო­გორც BTU-ს სა­მე­წარ­მეო ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლი თა­მარ ჯა­ფა­რი­ძე აცხა­დებს, ბიზ­ნეს­ფე­რე­და­ცი­ის „ქა­ლე­ბი მო­მავ­ლის­თვის“ მხარ­და­ჭე­რა მათ­თვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რად­გან ქა­ლე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტიც არა­ერთ აქ­ტი­ვო­ბა­შია ჩარ­თუ­ლი.


„გლო­ბა­ლუ­რი სტარ­ტაპ ფონ­დის კი­დევ ერთი პარტნი­ო­რია ორ­გა­ნი­ზა­ცია "ქა­ლე­ბი მო­მავ­ლის­თვის". პარტნი­ო­რო­ბა ხელს შე­უ­წყობს ქალი სტარ­ტა­პე­რე­ბის რო­ლის გაძ­ლი­ე­რე­ბას ეკო­სის­ტე­მა­ში, რო­გორც უშუ­ა­ლოდ ბიზ­ნე­სის წა­მო­წყე­ბის ასე­ვე ფი­ნან­სებ­თან წვდო­მის თვალ­საზ­რი­სით,“ - აცხა­დებს თა­მარ ჯა­ფა­რი­ძე.


ბიზ­ნეს­ფე­დე­რა­ცი­ის პა­რა­ლე­ლუ­რად, მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის და ფონ­დე­ბის, რომ­ლე­ბიც გლო­ბა­ლუ­რი სტარ­ტაპ ფონ­დის პარტნი­ო­რე­ბი არი­ან და ფი­ჩინგ სე­სი­ა­ზე ქარ­თულ სტარ­ტა­პებს შემ­დგო­მი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის პი­რო­ბებ­ზე სა­სა­უბ­როდ შეხ­ვდე­ბი­ან. მათ შო­რის არი­ან: Angel ინ­ვეს­ტო­რე­ბი აშშ-ს სი­ლი­კონ ვე­ლი­დან, ის­რა­ე­ლის სი­ლი­კონ ვა­დი­დან, ინ­ვეს­ტო­რე­ბი ევ­რო­პის სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნე­ბი­დან, Webiz, Women in Tech, USMAC, სა­ქარ­თვე­ლოს ბიზ­ნეს ასო­ცი­ა­ცია, კე­და­რი ვენ­ჩერ­სი, GIS – Georgian Integrated Systems, რედ­ბე­რი და სხვა ფონ­დე­ბი და ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი.


გლო­ბა­ლუ­რი სტარ­ტაპ ფონ­დის ად­გი­ლობ­რივ და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ინ­ვეს­ტო­რებ­თან შე­სახ­ვედ­რად, სტარ­ტა­პე­ბის რე­გის­ტრა­ცია უკვე და­წყე­ბუ­ლია მი­თი­თე­ბულ ბმულ­ზეComments


bottom of page